Frequently asked questions

最新のアップデート 02/04/2021
  • 質問:

    จะได้รับสินค้าภายในกี่วัน

    答え:

    ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วัน นับจากวันที่แจ้งชำระเงินอย่างถูกต้อง

    (สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิต ไม่ต้องแจ้งชำระเงิน)