Frequently asked questions

Latest Update 02/04/2021
  • Question:

    จะได้รับสินค้าภายในกี่วัน

    Answer:

    ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วัน นับจากวันที่แจ้งชำระเงินอย่างถูกต้อง

    (สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิต ไม่ต้องแจ้งชำระเงิน)